Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 7. 2010

Konstrukce odletové haly

ODLETOVÁ HALA
Nová odletová hala se svým objemem a polohou, i s ohledem na předpokládanou další výstavbu, stává středem kompozice hmot letištních budov. Tomu je uzpůsoben jak vlastní návrh haly, tak i pojetí předprostoru směrem k příjezdové komunikaci. Hala je zastřešena velkorozponovými vazníky, a tím je získán uvolněný velkorysý prostor bez sloupů, ze kterého jsou pak přístupné pasové kontroly, komerční prostory apod. Hmota obvodového pláště ze stříbrných hliníkových panelů vyrůstá ze zadní části a vybíhá konzolou nad vstupní část. Střecha ve tvaru křídla je podepřena nosníky ve tvaru V, čímž je dosaženo maximálního prostorového uvolnění, a dodává hale potřebnou monumentalitu a vznosnost, odpovídající významu stavby. Přední zešikmená část se vstupy je na celou výšku prosklená, prosklení přechází na bocích do křivky, podtrhující spolu s nakloněním dynamiku budovy

nastupni-most.jpg

Vizualizace budoucího letiště

KONSTRUKCE
Objekt se dělí na patrovou část, která je osově široká 2 × 8,5 m a dlouhá v osách 9 × 6,5 m a 3 × 7,5 m. Přes osy je přesah zajištěn konzolami. Na tuto část navazuje dominantní vstupní hala, která je osově dlouhá 9 × 6,5 m a široká do osy H 33,7 m, za osu H přesahuje krakorcem, vyloženým 12,0 m. Konstrukce není prakticky v žádné stěně zavětrována, veškeré horizontální vlivy musí přenést vetknuté sloupy. Kvůli estetice jsou všechny sloupy navrženy z trubek. V patrové části sloupy končí pod průvlaky stropu a horní sloupy se patními deskami šroubují na průvlaky, stejné je i uchycení k prostorovým vazníkům. Výjimku tvoří jen tři sloupy stožárů osvětlení letištní plochy, které jsou průběžné. 
Stropní konstrukce zasahuje i do dvou polí vstupní haly – zde budou jen spodní sloupy, nesoucí průvlaky. Kolmo na hlavní průvlaky se montují stropnice. Rozmístění nosníků respektuje vnitřní otvory pro schodiště a výtah. Na stropnice a obvodové, konzolami vynesené prvky budou položeny trapézové plechy 50 R-L tloušťky 0,75 mm, na které se vybetonuje stropní deska. 
Střecha nad patrovou částí je ve sklonu směrem k vstupní hale. Vystupující část v rastru 3 × 7,5 m leží za obrysem haly. Zde jsou vazníky lomeny a převislá část má opačný sklon, respektující sklon základní střešní konstrukce haly. Na střeše jsou vychystány prvky pro uchycení světlíků a pomocné prvky v místech kotvení nadstřešních podpěr vzduchotechniky a v místě montážního zavěšení elevátorů. 
Příhradové vazníky mají v řezu lichoběžníkový profil. Za osou H přechází vazníky do krakorce, který se výškově zužuje a horní šířka se směrem dopředu rozšiřuje. Pásnice příhrad tvoří profily U, svařené do krabice. Boční svislice, myšleno v bočním průmětu vazníku, jsou kolmé k podlaze – to kvůli návaznosti na obvodové sloupy prosklení. Příhradové vazníky jsou rozděleny do přepravitelných dílců, které se před spojením na montáži nadvýší vložkami. 
Mezi vazníky se osadí vaznice z tenkostěnných Z profilů z oceli vyšší pevnosti. Vaznice jsou spuštěny vůči horní ose o 1.000 mm. Šroubují se tedy na svislice příhrad. Na krakorci pokračuje rovina spuštěné střechy v nezměněném sklonu a ve špici se přiklání k horní ose krakorce. Na krakorci jsou větší světlíky, kvůli nim se na vaznice použijí válcované profily a otvory se vyskládají z tenkostěnných profilů. Světlíky na střeše haly jsou menší a jejich lemovací prvky se šroubují mezi sousední vaznice. 
Na spodní hraně příhradových vazníků je zavětrování střešní roviny, sem se mezi spodní rohy vazníků vloží rozpěrné trubky. V krajních polích budou rozpěry v rozteči 5,0 m a mezi ně se vypnou táhla s rektifikačními maticemi. Zavětrovací kříže se vynechají pod světlíky.
Objekt bude sloužit pro odbavení cestujících na straně odletu. Hlavním prostorem je hala, která je komunikačně propojena se stávajícími veřejnými prostory terminálu, prostory pro cestující po odbavení a třídírnou zavazadel. Dále je doplněna komerčními plochami pro služby cestujícím, sociálním a provozním zázemím. Nová hala je navržena jako jedno- a dvoupodlažní budova s vestavěným podlažím. Veřejnost bude do budovy vcházet ze zastřešeného nástupiště z úrovně komunikace. Hala o ploše 1.750 m2slouží ke shromažďování cestujících před odletem. Jedná se o přehledný prostor, ve kterém jsou cestující směřováni k check-in přepážkám umístěným proti vstupům pod systémem FIDS poskytujícím letové informace. Celkové prostorové uspořádání bylo navrženo s ohledem na bezpečnostní režim letiště a zohledňuje předpokládané uspořádání bezpečnostních zón.

ZATÍŽENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
Lokalita se nachází ve sněhové oblasti II, kde s0 = 0,7 kN/m2, a ve větrové oblasti III s tlakem w0 = 0,45 kN/m2.
V případě střechy se uvažuje se sestavou: nosný trapézový plech 50 R-L, tepelná izolace a vrchní PE fólie s celkovou hmotností 0,45 kN/m2, dále bylo zavedeno přitížení střechy podhledy a instalacemi 0,30 kN/m2. U přesahující střechy nad vchodem se s instalacemi neuvažuje, zespodu bude hliníkový podhled s vloženou izolací, na této části byla uvažována tíha podhledu 0,25 kN/m2.
V místech, která nesou světlíky, bylo zavedeno plošné zatížení od světlíků 0,25 kN/m2 a kapotování prostoru pod světlíkem hodnotou 0,15 kN/m2. Stropní železobetonová deska je vylita do ztraceného bednění z trapézového plechu 50 R-L, trapéz s betonem nespolupůsobí. Tloušťka betonu ke spodní hraně vlny je 100 mm. Nad deskou se uvažuje s podlahovým systémem v tloušťce 100 mm. Horní líc podlahy je na úrovni +4.200 mm, horní líc OK tedy na +4.000 mm. Tíha ŽB desky i s trapézovým plechem je 1,70 kN/m2, skladba podlahy 1,95 kN/m2. Pod stropními konstrukcemi se uvažuje s podhledy a s instalacemi – tato část byla zavedena hodnotou 0,30 kN/m2. Na celkovou tíhu stropu se tedy uvažuje hodnota 3,95 kN/m2. Nad patrovou částí budou nad střechou osazeny vzduchotechnické jednotky. Stropní vazníky nad schodištěm jsou posuzovány i na montážní zatížení, kdy se pod nosníky zavěšují elevátory. Celkem byly určeny čtyři pozice, každá s uvažovanou silou max. 50 kN. Na stropní desku je přístup vnitřním schodištěm a eskalátory. Schody se vybetonují, podíl zatížení na hraně stropu je 38,31 kN/m. Eskalátory se pokládají na stropní průvlak, dodavatel zde předepsal bodové zatížení 58 kN ve středu horní části u obou ramen. Na části stropní desky se budou kotvit skleněné vnitřní stěny s liniovým zatížením 1,26 kN/m. Objekt je v přední přístupové stěně a na bocích prosklený. Skla jsou osazena do Al systému, který se fixuje na pomocné ocelové sloupy. Svislou tíhu skla přenášejí do základů hliníkové sloupy, pouze nad vstupními otvory se musí tíha skla a systému vynést ocelovou konstrukcí. U šikmé stěny jde do ocelových sloupů jen složka síly kolmá k rovině prosklení. Na bocích přechází sklo za křivkou do fasádního systému. Směrem k letištní ploše jsou na nosnou ocel uchyceny zámečnické sestavy nesoucí prosklení, izolaci a panely. U patrového objektu a částečně i na boku vstupní haly je třeba uvažovat s obvodovým vyzděním a se zděnou atikou. Na obvodové prvky stropu působí liniové zatížení od zdiva. VÝROBA A MONTÁŽ Konstrukční dílce se na montáži šroubují. Trapézové plechy se uchytí samovrtnými šrouby a u stropní desky se doporučuje snýtování spojů šablon kvůli zabránění případnému rozšklebení spojů. Spřažené nosníky musí být během betonáže podepírány montážními stojkami alespoň ve čtvrtinách rozpětí. Trapézové plechy by měly při položení jako spojité nosníky deformačně i pevnostně vyhovět montážnímu zatížení betonovou směsí bez nutného stojkování. Podmínka se netýká plechů působících jako prosté nosníky. Provede se kontrolní proces zatěžování části stropu a v případě vyšších deformací se přikročí k podepření plechů pod celým stropem. Konstrukce je vyrobena z běžných válcovaných tyčí a trubek z oceli pevnostní třídy S235, některé více namáhané sloupy budou z oceli S355.

POŽÁRNÍ ODOLNOST PRVKŮ OCELOVÉ KONSTRUKCE
Většina ocelových prvků je chráněna protipožárními podhledy, exponované konstrukce – prakticky jen sloupy a pomocné prvky prosklení – jsou posouzeny na požární odolnost R15. Bez dodatečné úpravy, například protipožárním nátěrem, vyhoví požárnímu namáhání po dobu minimálně 15 minut. Většina profilů splňuje konzervativní podmínku A/F < 150 m-1 (poměr ohřívaného povrchu ku objemu oceli). Ostatní prvky byly posouzeny přírůstkovou metodou na čas, kdy bude požárním namáháním vyčerpána pevnost.

Zdroj: www.konstrukce.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář